sâmbătă , 25 iunie 2022
Home » News » Primaria sectorului 5 Comunicat

Primaria sectorului 5 Comunicat

Lansarea proiectului `Întărirea capacității administrative, prin implementarea unor măsuri preventive anticorupție, la nivelul Sectorului 5`

Lansarea proiectului

„Întărirea capacității administrative, prin implementarea unor măsuri preventive anticorupție, la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București“ –  POCA/923/2/2/151983

Sectorului 5 al Municipiului București, în calitate de Beneficiar, anunță implementarea proiectului „Întărirea capacității administrative, prin implementarea unor măsuri preventive anticorupție, la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București“, cod SIPOCA 923 / MySMIS 151983, începând cu data de 11 februarie 2022.

Beneficiar: Primăria Sectorului 5

Data începerii proiectului: februarie 2022

Data finalizării proiectului: ianuarie 2023

Valoarea totală a proiectului: 414.834,00 lei,

Proiectul are o perioadă de implementare de 12 luni, cu o valoare totală de 414.834,00 lei, din care 331,867.20 lei este contribuția Uniunii Europene, 74,670.12 lei contribuția din Bugetul Național și 8,296.68 lei contribuția Beneficiarului.

Scopul și obiectivele proiectului

Obiectivul general al proiectului vizează dezvoltarea şi consolidarea capacităţii administrative a instituţiei prin eficientizarea activităţilor de prevenire şi combatere a corupţiei în administraţia publică locală, promovarea eticii şi integrităţii pentru îmbunătăţirea performanţelor în activitate, creşterea transparenţei în procesului decizional, precum şi îmbunătăţirea cunoştinţelor şi a competenţelor personalului şi aleşilor locali.

Obiectivele specifice ale proiectului:

 • OS 1 – Creşterea gradului de implementare a măsurilor de prevenire a corupţiei şi a indicatorilor de evaluare.
 • OS 2 – Creşterea gradului de conştientizare a efectelor corupţiei la nivelul personalului din administraţia publică locală cât şi în rândul cetăţenilor.
 • OS 3 – Îmbunătăţirea cunoştinţelor şi a competenţelor personalului şi aleşilor locali în ceea ce priveşte măsurile anticorupţie.

Grupul țintă al proiectului este compus din personalul de conducere si de execuție din aparatul propriu al instituției și ai unităților subordonate, precum și din aleși locali.

Totalul beneficiarilor direcți este de 30 persoane.

Grupul țintă identificat mai sus, este dimensionat și exprimat clar și coerent (acesta este compus doar din persoanele direct afectate/sprijinite de/prin intervenția proiectului), este relevant din perspectiva obiectivelor proiectului propus, plecând de la nevoia identificată.

Grupul țintă va fi selectat cu respectarea conceptelor de egalitate de șanse și indiferent de sex, religie, orientare sexuală, rasă, naționalitate, etnie, limbă, categorie socială, convingeri, gen, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV sau apartenență la o categorie defavorizată.

Grupul țintă va fi determinat astfel încât să existe asigurarea că obiectivele specifice ale proiectului vor fi atinse.

Instruirea managementului, respectiv al personalului de execuție, asigură premisele îndeplinirii măsurilor de sprijin pentru implementarea măsurilor anticorupție reglementate de legislația națională și monitorizate de SNA. Persoanele din grupul țintă vor colabora cu managementul proiectului pentru realizarea în bune condiții a tuturor prevederilor și indicatorilor proiectului. De asemenea, grupul țintă va colabora cu lectorii modulelor de instruire și cu furnizorii de servicii de consultanță pentru implementarea în practica curentă a cerințelor anticorupție în mod corect și eficient.

Modulul de instruire va include o secțiune privind dezvoltarea durabilă – masuri privind importanta protecției mediului și dezvoltării durabile, problemele de mediu și tema

schimbărilor climatice; respectiv o secțiune cu privire la egalitatea de șanse și nediscriminarea și egalitatea de gen – măsuri privind promovarea egalității de șanse între femei și bărbați, a egalității de șanse pentru toți, fără discriminare în funcție de gen, rasă, origine etnică, religie, handicap, vârstă, orientare sexuală.

Rezultatele așteptate în urma implementării proiectului:

 1. Rezultat program R4: Grad crescut de implementare a măsurilor referitoare la prevenirea corupţiei şi a indicatorilor de evaluare în autorităţile şi instituţiile publice – Rezultat proiect 1 – 1 Metodologie de identificare a riscurilor și vulnerabilitățiilor de corupție;
 2. Rezultat program R4: Grad crescut de implementare a măsurilor referitoare la prevenirea corupţiei şi a indicatorilor de evaluare în autorităţile şi instituţiile publice – Rezultat proiect 2 – 1 Sistem de management anti-mită conform ISO 37001:2016.
 3. Rezultat program R4: Grad crescut de implementare a măsurilor referitoare la prevenirea corupţiei şi a indicatorilor de evaluare în autorităţile şi instituţiile publice – Rezultat proiect 3 – 1 Certificat ISO 37001.
 4. Rezultat program R5: Grad crescut de conştientizare a corupţiei atât în rândul cetăţenilor cât şi al personalului din administraţia publică – Rezultat proiect 4 – 1 Studiu privind percepția în rândul cetățenilor și al personalului din cadrul administrației publice privind aspecte legate de corupție.
 5. Rezultat program R5: Grad crescut de conştientizare a corupţiei atât în rândul cetăţenilor cât şi al personalului din administraţia publică – Rezultat proiect 5 – 1 Platformă digitală digitală anticorupție.
 6. Rezultat program R6: Îmbunătăţirea cunoştinţelor şi a competenţelor personalului din autorităţile şi instituţiile publice în ceea ce priveşte prevenirea corupţiei – Rezultat de proiect 6 – Personal și aleși locali din cadrul instituției și ai unităților subordonate instruit și certificat în domeniul prevenirii și combaterii corupției, transparenței, eticii și integrității.
 • Date de contact Beneficiar: Primăria Sectorului 5, Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5,
 • București, www.sector5.ro , e-mail primarie@sector5.ro .
 • Manager de Proiect – Ștefănescu Cristina-Maria, tel: 021.314.4318, interior: 1162